+31 085 060 2310

Volg ons op Linkedin!

Algemene voorwaarden

Versie 1.0 01-01-2021

Young Pubica

1. Algemeen

Onder opdrachtgever wordt verstaan: degene die de opdracht verstrekt. Onder Professional wordt verstaan: persoon of personen (in loondienst bij Young Publica, Zelfstandige(n) of via doorlening) welke door Young Publica worden voorgedragen en/of bemiddeld naar opdrachtgever ten behoeve van het verrichten van werkzaamheden of het geven van adviezen. Wanneer enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig dan wel niet rechtsgeldig mocht blijken te zijn, dan zullen de overige bepalingen nog van kracht blijven.  

2. Toepasselijkheid

a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes tussen Young Publica en opdrachtgever, alsmede op alle tussen Young Publica en opdrachtgever gesloten overeenkomsten.

b. Afwijkende voorwaarden maken deel uit van de overeenkomst tussen opdrachtgever en Young Publica, indien die voorwaarden door zowel Young Publica als opdrachtgever uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. Deze voorwaarden dienen ondertekend geretourneerd te worden alvorens de opdracht aanvangt.

3. Offertes en aanbieding

a. Alle offertes en prijzen van Young Publica, waar ook gepubliceerd of hoe ook gedaan, zijn geldig voor een periode van 30 dagen na dagtekening, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
b. Opdrachtgever wordt geacht te hebben ingestemd met de offerte/het voorstel, indien een Professional verschijnt op een gesprek tussen opdrachtgever en Professional. Young Publica behoudt zich te allen tijde het recht om een adviseur van Young Publica bij dit gesprek aanwezig te laten zijn.

4. Totstandkoming overeenkomst

a. Een overeenkomst tussen Young Publica en opdrachtgever komt tot stand nadat Young Publica de opdracht van opdrachtgever heeft geaccepteerd of Young Publica met de uitvoering van de opdracht aanvangt. Onder de opdracht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: het totaal van de overeengekomen werkzaamheden.
b. Opdrachten en wijzigingen daarvan zijn slechts bindend indien deze schriftelijk door Young Publica zijn bevestigd c.q. geaccepteerd. Young Publica heeft het recht om de opdracht of een wijziging van de opdracht zonder opgave van redenen te weigeren, en is niet aansprakelijk voor de schade die direct of indirect uit deze weigering ontstaat of zal ontstaan.
c. De overeenkomst met opdrachtgever heeft geen andere inhoud, dan door Young Publica in de opdrachtbevestiging is vermeld. De opdrachtgever kan deze bevestiging binnen een termijn van 3 dagen weerspreken voordat deze onherroepelijk wordt.
d. Opdrachtgever mag de uit de overeenkomst van Young Publica voortvloeiende rechten en/of verplichtingen zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Young Publica noch geheel noch gedeeltelijk, aan een derde of derden overdragen.

5. Duur van de opdracht

a. De opdracht wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij anders is overeengekomen.  
b. De opdracht kan door beide partijen niet tussentijds worden opgezegd, tenzij schriftelijk is overeengekomen dat tussentijdse opzegging is toegestaan.  
c. Indien tussentijdse opzegging is overeengekomen, moet steeds schriftelijk worden opgezegd met in acht name van een opzegtermijn van tenminste 1 kalendermaand.

d. Het in de voormelde artikelleden bepaalde laat onverlet de mogelijkheid van een eerdere beëindiging van de opdracht op grond van enige andere bepalingen vervat in deze algemene voorwaarden.  
e. De opdracht voor bepaalde tijd dient met in acht name van een opzegtermijn van 1 kalendermaand tegen de overeengekomen einddatum schriftelijk te worden opgezegd. Bij gebreke van deze opzegging wordt de opdracht stilzwijgend verlengd. Elke partij kan in dat geval de opdracht alsnog schriftelijk beëindigen zulks met in acht name van een opzegtermijn van 1 kalendermaand.

6. Uitvoering van de opdracht

a. Young Publica ondersteunt opdrachtgever door het inzetten van Professionals bij de uitvoering van de in de opdrachtbevestiging omschreven opdracht. Het aantal Professionals en de duur van de opdracht worden aangegeven in de opdrachtbevestiging. De leiding over en het dagelijkse toezicht op de door de Professional te verrichten werkzaamheden geschieden door opdrachtgever. 
b. Opdrachtgever is te allen tijde gerechtigd een Professional van Young Publica een andere functie en/of werkzaamheden te laten vervullen c.q. te laten verrichten, echter niet dan na voorafgaand overleg met en instemming van Young Publica.  
c. Young Publica heeft de verplichting zich in te spannen om Professionals in te zetten die beschikken over de deskundigheid en het vakmanschap die in gebruikelijke omstandigheden door opdrachtgever voor de uitvoering van de opdracht mogen worden verwacht.  
d. Opdrachtgever dient aan Professional van Young Publica inzage te geven in alle relevante documenten met betrekking tot ARBO, Milieu en veiligheid en verdere gegevens die voor de goede uitvoering van de opdracht benodigd zijn. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de ter beschikking gestelde documenten en gegevens. Opdrachtgever verklaart de werkplek veilig te hebben ingericht conform ARBO wetgeving.  
e. Young Publica is verplicht Professionals te instrueren om van deze informatie verplicht kennis te nemen, en indien Professional bezwaren heeft, dient hij deze kenbaar te maken bij opdrachtgever en Young Publica. 
f. Opdrachtgever verklaart deugdelijk verzekerd te zijn voor aansprakelijkheid verband houdend met de uitvoering van deze overeenkomst, waaronder begrepen indien de Professional een ongeval overkomt.  
g. Het is opdrachtgever niet toegestaan Professionals buiten Nederland te werk te stellen of op bijzondere tijden te laten werken zonder daarin uitdrukkelijk Young Publica te kennen en zonder haar voorafgaande schriftelijke toestemming daarvoor te hebben verkregen. Voor het verkrijgen van toestemming dient aan Young Publica in ieder geval opgave te worden gedaan van het verblijf in het buitenland, de plaats, de aard van de werkzaamheden en de geschatte duur van het verblijf in het buitenland. 
h. Indien hiertoe aanleiding bestaat, is het Young Publica toegestaan andere Professionals in te zetten dan diegene die de overeengekomen werkzaamheden uitvoert of zal uitvoeren.  

7. Geheimhouding

a. Young Publica is, tenzij Young Publica een wettelijke of beroepsplicht tot bekendmaking heeft, verplicht tot geheimhouding jegens derden. Young Publica verbindt zich maatregelen te treffen om de geheimhouding te verzekeren met betrekking tot alle bedrijfsgegevens van opdrachtgever, en van relaties van opdrachtgever waar (Professionals van) Young Publica, uit hoofde van zijn/haar functioneren bij opdrachtgever mee te maken heeft gehad of kennis van heeft genomen tijdens de uitvoering van de opdracht.

b. Young Publica is niet gerechtigd de informatie die aan hem door opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld, aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen, tenzij er schriftelijk toestemming van opdrachtgever is. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval Young Publica voor zichzelf optreedt in enige juridische procedure, waarbij deze informatie van belang is.

8. Honorarium

a. Het honorarium van Young Publica is niet afhankelijk van de uitkomst van de opdracht zoals omschreven in de opdrachtbevestiging.

b. De door de Professional uit te voeren werkzaamheden zullen door opdrachtgever aan Young Publica worden vergoed op basis van het aantal aan de uitvoering van de opdracht bestede uren of dagen.

c. Het honorarium is gebaseerd op de uurtarieven zoals vermeld in de opdrachtbevestiging. Het tarief geldt uitsluitend voor de in de opdrachtbevestiging genoemde Professional. Het tarief is exclusief omzetbelasting, tenzij anders vermeld wordt of overeengekomen is.

d. Het honorarium is tevens gebaseerd op de ingevulde en door de opdrachtgever voor akkoord ondertekende tijdverantwoordingsformulieren die de opdrachtgever binden.

e. Het in de opdrachtbevestiging genoemde tarief geldt voor het kalenderjaar waarin de opdracht door de Young Publica is bevestigd. Tariefswijzigingen die het gevolg zijn van overheids- maatregelen en algemene prijscompensatie, eventuele CAO-verplichtingen en wettelijke vastgestelde loon en /of lastenverhogingen, zoals premies sociale verzekeringen, zullen aan opdrachtgever worden doorberekend met ingang van het tijdstip van invoering van die wijziging(en).

f. Young Publica is na goedkeuring door de opdrachtgever gerechtigd naast het tarief voor bestede uren ook andere kosten zoals overeengekomen in de opdrachtbevestiging aan opdrachtgever in rekening te brengen

g. Reiskosten voor woon/werk verkeer worden standaard vergoed op basis van de op dat moment geldende, door de overheid vastgestelde belastingvrije en premievrije kilometervergoeding. De reiskostenvergoeding is onafhankelijk van het gewerkte aantal uren.

h. De kosten van overige zakelijke kilometers en overige kosten die in opdracht van opdrachtgever worden gemaakt, komen geheel voor rekening van opdrachtgever. De kosten voor overige zakelijke kilometers bedragen € 0,30 per kilometer.

i. Overwerk, door opdrachtgever noodzakelijk geacht, wordt doorberekend volgens een tevoren vastgesteld overuurtarief. Voor andere tijden en dagen gelden de afspraken welke zijn benoemd in de CAO van de inlener/opdrachtgever.

j. Wanneer Young Publica een Werving & Selectie opdracht vervuld van een door Young Publica (na overeenkomst of offerte) voorgestelde Professional, wordt een bemiddelingsfee aangehouden van drie bruto maandsalarissen inclusief 8,33% vakantiegeld en exclusief BTW.

9. Facturatie

a. Het honorarium van Young Publica wordt per maand, achteraf, in rekening gebracht, tenzij opdrachtgever en Young Publica in de opdrachtbevestiging hierover afwijkende afspraken gemaakt hebben.

b. Betaling dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij in de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Betaling dient te geschieden door overmaking van het verschuldigde bedrag op de bankrekening van Young Publica. Betaling van het verschuldigde bedrag aan derden geldt niet als een bevrijdende betaling.

c. Indien opdrachtgever enig door hem verschuldigd bedrag niet tijdig voldoet, dan wel indien opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat ingebrekestelling is vereist. In dat geval zijn alle vorderingen van Young Publica op opdrachtgever onmiddellijk volledig opeisbaar, terwijl Young Publica tevens aanspraak heeft op vergoeding van een vertragingsrente volgens de wettelijke regeling, waarbij een gedeelte van een maand als een volle maand wordt berekend.

d. Alle buitengerechtelijke en gerechtelijke op de invordering vallende kosten zijn voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het totaal verschuldigde bedrag.

e. Iedere betaling door opdrachtgever strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door opdrachtgever in mindering op de in de hoofdsom openstaande vorderingen, waarbij de oudste vorderingen als eerste worden geacht te zijn voldaan.

f. Bezwaren tegen de juistheid van een factuur dienen binnen 14 dagen na factuurdatum schriftelijk gemotiveerd bij Young Publica te zijn ingediend, bij gebreke waarvan opdrachtgever wordt geacht met de gehele factuur te hebben ingestemd. Na deze termijn heeft de opdrachtgever zijn rechten verloren. Beide partijen streven ernaar binnen 14 dagen na ontvangst van motivatie van opdrachtgever tot een bevredigende oplossing te komen.

g. Indien opdrachtgever de juistheid van een factuur betwist, is hij niettemin gehouden tot betaling van het niet betwiste gedeelte. Opdrachtgever is niet gerechtigd om zich te beroepen op verrekening.

10. Beëindiging overeenkomst

a. De overeenkomst eindigt van rechtswege, zonder dat opzegging is vereist, op de in de opdrachtbevestiging genoemde (verwachte) einddatum, danwel, indien van toepassing, na realisatie van het Young Publica aandeel in het omschreven project.

b. Young Publica en opdrachtgever hebben het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, bij schriftelijke verklaring, te beëindigen indien de wederpartij, na een schriftelijke ingebrekestelling met een redelijke termijn voor zuivering van de tekortkoming, in verzuim blijft, indien aan Young Publica of opdrachtgever (voorlopige) surseance van betaling is verleend, wanneer opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard of bij omstandigheden van gewichtige aard, waarbij van partijen, of één der partijen, niet kan worden verlangd de overeenkomst tot de overeengekomen duur voort te zetten.

c. Indien de duur van de opdracht overeenkomstig lid 1 van dit artikel afhankelijk is gesteld van de realisatie van een bepaald project, is opdrachtgever gehouden om, zodra hem bekend is, wanneer deze gebeurtenis zich zal voordoen of op welke datum het project gerealiseerd is, Young Publica onmiddellijk doch uiterlijk twee weken voor de einddatum schriftelijk hiervan in kennis te stellen.

d. Het eindigen van deze overeenkomst om welke reden dan ook, ontslaat partijen niet van de lopende verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst.

11. Aansprakelijkheid

a. Er is uitsluitend sprake van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van een arbeidsbemiddelingsburea, indien betreffende arbeidsbemiddelingsbureau bij de vervulling van haar verplichtingen, zoals vermeld in artikel 6 lid 3 en artikel 7, fouten heeft gemaakt of nalatigheden heeft begaan, die een goed, met normale vakkennis uitgerust en met zorgvuldigheid handelend arbeidsbemiddelingsbureau had kunnen en moeten vermijden.

b. De totale aansprakelijkheid van Young Publica in geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen en in geval van onrechtmatige daad, is beperkt tot het totaal van de op grond van de daarop betrekking hebbende overeenkomst aan opdrachtgever gefactureerde bedragen exclusief BTW, zulks met een maximum van € 250.000,–.

c. De aansprakelijkheid van Young Publica voor enige andere schade dan directe schade, hieronder mede begrepen gevolgschade, bedrijfsschade en vertragingsschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.

d. Opdrachtgever vrijwaart Young Publica voor elke directe en indirecte aanspraak van derden wegens een fout van de bij de werkzaamheden betrokken Professional. Indien Young Publica, ondanks het hiervoor gestelde, door een derde aansprakelijk wordt gesteld en Young Publica in dat geval schadevergoeding heeft moeten betalen, heeft Young Publica voor het gehele alsdan door haar voldane bedrag aan schadevergoeding en kosten op opdrachtgever recht van regres.

e. Het in artikel 11.b genoemde maximumbedrag komt te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Young Publica.

f. Enig recht op schadevergoeding voor opdrachtgever ontstaat slechts na schriftelijke melding aan Young Publica direct na het ontstaan van de schade. Iedere aansprakelijkheid van Young Publica vervalt, nadat de in de opdrachtbevestiging genoemde opdracht is beëindigd.

12. Bescherming tegen gevaren

a. Opdrachtgever zal alle bepalingen van artikel 7:658 BW (bescherming tegen gevaren) onverkort in acht nemen met betrekking tot de Professional die betrokken is bij de werkzaamheden. Opdrachtgever is jegens de Professional in dat kader volledig aansprakelijk. In dit kader vrijwaart opdrachtgever Young Publica uitdrukkelijk voor iedere aanspraak van de betreffende Professional.

b. Indien Young Publica, ondanks het gestelde in lid a van dit artikel, door de betreffende Professional aansprakelijk wordt gesteld en Young Publica in dat kader schadevergoeding heeft moeten betalen, heeft Young Publica voor het gehele alsdan voor haar voldane bedrag aan schadevergoeding en kosten op opdrachtgever recht van regres.

13. Rechtstreekse arbeidsverhouding

a. Het is opdrachtgever en alle aan haar gelieerde ondernemingen tijdens de looptijd van een opdracht én gedurende twaalf maanden na het einde van de opdracht niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Young Publica, rechtstreeks voor zich, dan wel door middel van en/of voor derden een arbeidsverhouding of samenwerking van welke aard dan ook aan te gaan met de Professional.

b. Het is opdrachtgever en alle aan haar gelieerde ondernemingen niet toegestaan gedurende een periode van 12 maanden nadat een Professional door Young Publica aan haar is voorgesteld, en een opdracht niet tot stand is gekomen, een arbeidsverhouding of samenwerking van welke aard dan ook aan te gaan met de Professional.

c. Overtreding van het in de vorige leden bepaalde leidt tot een aan Young Publica verschuldigde, onmiddellijk opeisbare boete ter hoogte van 30.000,- euro, maar laat de mogelijkheid van Young Publica om volledige schadevergoeding te eisen onverlet.

d. Opdrachtgever is in verband met het bepaalde in dit artikel verantwoordelijk en aansprakelijk voor (in)direct met haar gelieerde ondernemingen.

e. Indien een opdracht via een “makelaarsconstructie” tot stand komt, dan zijn bovenstaande bepalingen van toepassing op de organisatie die als makelaar fungeert alsmede op de organisatie waar de Professional zijn/haar werkzaamheden uitvoert.

14. Bijzondere bepalingen

a. Young Publica vrijwaart opdrachtgever voor alle vorderingen en/of naheffingen van sociale premies en/of belastingen met betrekking tot de Professional die betrokken is bij de werkzaamheden zoals genoemd in de opdrachtbevestiging. Opdrachtgever verplicht zich tijdig relevante informatie aan Young Publica te verstrekken om hieraan te voldoen.

b. Op verzoek van opdrachtgever zal Young Publica schriftelijk bewijs verstrekken van de afdracht van belastingen en sociale premies ten aanzien van de Professional van Young Publica die op grond van de opdrachtbevestiging bij opdrachtgever is ingezet.

c. Voor overname van een Professional na afloop van de termijn van detachering geldt de volgende regeling:

d. Na 2800 declarabele uren die door de Professional bij opdrachtgever zijn gewerkt, kan de professional kosteloos worden overgenomen. Dit geldt niet voor Zelfstandige(n) en/of professionals via doorlening. Deze professionals zijn niet over te nemen.

e. Alle documenten, door opdrachtgever verstrekt aan de Professional in het kader van de werkzaamheden, zijn en blijven volledig eigendom van opdrachtgever.

15. Toepasselijk recht

a. Op elke overeenkomst tussen Young Publica en opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

b. Alle geschillen tussen Young Publica en opdrachtgever uit hoofde van een overeenkomst zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Haarlem, of zulks ter keuze van Young Publica, aan de bevoegde rechter van de woonplaats van opdrachtgever.

16. Inwerkingtreding

Deze algemene voorwaarden treden in werking op 1 januari 2021

×

 

Hallo!

Kunnen we je ergens mee helpen?

× Hoe kan ik je helpen?